Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Bild Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning sker i praktiken ofta utan att krav på forskningsetisk granskning och reflektion aktualiseras. Flera grundläggande dokument som rör forskning som involverar människor har dock betydelse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Men även de som inte forskar med människor har anledning att tänka över frågor kring forskarens etik.  Vidare har regeringen nu infört ett mål i högskolans verksamhet som kan påverka exempelvis val av perspektiv och forskningsprojekt: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (Högskolelagen § 5).

Forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena bör uppmärksamma att tidigare Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning inte längre används aktivt av Vetenskapsrådet. Istället rekommenderas skriften God forskningssed.

Etikprövningslagen

Den Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor som träder i kraft 1 januari 2004 gäller dock samtliga forskningsområden. Lagen är bl.a. tillämplig på forskning som utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov. Ansökningar om etikprövning av forskning prövas av regionala nämnder, vilka utgör myndigheter. Det finns också en central nämnd för etikprövning av forskning som även utövar tillsyn och hanterar hänskjutna och överklagade ärenden.

Genom en ändring i lagen 2008 ändras etikprövningslagens definition av begreppet forskning för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Forskning definieras nu som vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Dessutom definieras begreppet behandling av personuppgifter. Forskning som innebär behandling av vissa personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas, vilket kan gälla exempelvis enkäter eller intervjuer.

Socialvetenskap

I Europa har de så kallade RESPECT-riktlinjerna utarbetats som en frivillig kodex för europeisk socioekonomisk forskning. UNESCO har dels publicerat Code of Conduct and Ethical Guidelines for Social Science, dels Ethical Guidelines for International Comparative Social Science Research in the Framework of M.O.S.T. (Management of Social Transformation). De berör ett viktigt område, t.ex. antropologiska eller sociologiska studier av främmande kulturer, urbefolkningar och liknande. Se här vidare Culture Studies och riktlinjer från The Pluralism Project.

Yrkesetik

För många yrken inom dessa områden har yrkesetiska koder formulerats, som t.ex. Statement of Ethical Principles, Yrkesetiska riktlinjer för socialarbetare och koden Etik för samhällsvetare. En ofta använd Code of Ethics är utarbetad av The International Sociological Association. Forskningens integritet tas upp i National Statement on Research Integrity in Social Work från The Council on Social Work Education (US).

Kontroversiella metoder

Inom områdets discipliner förekommer skilda metoder, somliga kontroversiella. Skall människor ovetandes kunna studeras med hjälp av moderna bildmedia? Vetenskapsrådets God forskningssed ger vägledning i den frågan. På medicinens område finns den utförliga Making and Using Visual and Audio Recordings of Patients av General Medical Council (UK). Vad gäller särskilt forskning som inkluderar deltagande observationer finns ett par riktlinjer från European Society for Opinion and Marketing Research, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice och Passive data collection, observation and recording. University of Torontos Guidelines for Ethical Conduct in Participant Observation är ett av många försök att lokalt skriva en riktlinje. När sådan forskning involverar barn finns ett Informed Consent Template for Research Involving Children (Qualitative Studies), från WHO.

Att bedriva forskning genom mobila telefonkontakter har även det fått sin egen riktlinje från ICC/ESOMAR (Guideline on Research via Mobile Phone).

Forskning med hjälp av Internet är ännu i sin linda. Förutom att individers integritet och personuppgifter måste skyddas är sådan forskning besvärlig vad gäller samtycket. Riktlinjer finns från The Association of Internet Researchers, se deras Ethical decision-making and Internet research, samt från norska National Committee for Research Ethics in the Social sciences and the Humanities, som utgivit Research ethics guidelines for internet research. Ett intressant draft är utgivet av ICC/ESOMAR (Guideline for online research). Enskilda förslag på regelverk är exempelvis Ethical Guidelines for Research Online av Amy Bruckman, Georgia Institute of Technology. Från American Association for the Advancement of Science finns en workshop-rapport, inklusive rekommendationer, med titeln "Ethical and legal aspects of human subjects research on the Internet: a report of a workshop". Se även IT-kommissionens arbete med God etik på nätet.

Senast uppdaterad: 2020-04-12

Regler & riktlinjer

Se vidare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Tillgänginghetsredogörelse