Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Culture Studies

Bild Culture studies

Att studera främmande kulturer kan ge upphov till forskningsetiska problem. I vilken omfattning skall man visa främmande sedvänjor och kunskapsideal respekt? Och hur skall man tillgodose andra kulturers krav på att forskning inte får bli en del av ett kulturimperialistiskt projekt som hotar den främmande kulturens egenart och oberoende? Dessa kulturer är ofta en svag part jämfört med andra intressenter i forskningsprocessen och särskilda åtgärder kan behövas för säkerställande av informerat samtycke och minimering av risker på ett mer svårgripbart kulturellt plan. Det finns dokument som har försökt diskutera och ge riktlinjer för detta slags forskning.

Viktiga internationella dokument

UNESCO har arbetat fram en av Sverige ratifierad konvention - Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage - om skyddet av världens kultur- och naturarv vars implementering styrs av operational guidelines. 2003 följde UNESCOs Convention For the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage och 2005 upprättades Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Ur Convention on biological diversity citeras ofta den åttonde paragrafen om "in situ conservation". UNESCO var också värd för en konferens som resulterade i Oaxaca-deklarationen vilken diskuterar rättighetsfrågor i ljuset av globalisering och pluralism. FN har även utarbetat en Declaration on the rights of indigenous peoples. Den senaste utvecklingen är att FN lanserat Guidelines on Free, Prior and Informed Consent.

I den äldre europeiska kulturkonventionen diskuteras också dessa frågor. International Labour Organization har en Indigenous and Tribal Peoples Convention.

Traditional Resource Rights

Som en övergripande term för de traditionella kulturernas rätt att freda sina tillgångar har "Traditional Resource Rights (TRR)" kommit att fungera. Med traditionella tillgångar avses djur, plantor och ting med särskilt värde i en sådan kultur, det handlar alltså inte endast om äganderätt utan också om kulturella och andliga värden som oftast saknar ägare för dessa kulturer. Ja, det kan till och med vara otänkbart att alls tala om ägande i relation till dessa ting. För en översikt över TRR-dokument se här.

Fler koder och deklarationer

Ethics in First Nations Research formulerades av Assembly of First Nations. Vidare kan nämnas The Bellagio Declaration (formulerades 1993 av Conference on Cultural Ageny/Cultural Authority). Från ursprungsbefolkningarna själva kom Ukupseni-deklarationen. Bioetnologer har en egen Code of Ethics angående detta.

De internationella biomedicinska standarder som sätts av t.ex. CIOMS och GCP speglar de forskningsintensiva och högteknologiska ländernas arbetssätt och övertygelser. Genom dokument om etiska hänsyn i HIV-forskning har dock UNAIDS slagit ett slag för ett nytt paradigm som inbegriper andra länders synpunkter och angelägenheter.

Senast uppdaterad: 2020-04-12

Regler & riktlinjer

Se vidare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Tillgänginghetsredogörelse