Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Nyhetsarkiv från och med 2015

EU-domstol föreslår mildare regler för CRISPR

2018-01-31
I ett juridiskt yttrande sägs att de restriktiva reglerna för GMO rimligen inte ska gälla för användandet av CRISPR för växt- och djurförädling (Nature). Läs mer »

Tveksamma tester på apor och människor avslöjade

2018-01-30
Den tyska regeringen bedömde tester av fordons utsläpp på apor och människor som etiskt oförsvarbara (Reuters). Läs mer »

En framtid likt Big Brother för vetenskaplig publicering?

2018-01-29
Kommer forskare snart vara både Elseviers kunder och dess produkt? (Richard Smith, BMJ Opinion). Läs mer »

Kontroversiell kloning av apor

2018-01-27
Fösta framgången i att klona primater med somatisk cellöverföring väcker både vetenskapliga och etiska tvivel (Smithsonian). Läs mer »

VR ska kunna frysa medel vid misstänkt oredlighet

2018-01-25
Regeringen har fattat beslut om ändringar i Vetenskapsrådets instruktion, som innebär att beslut att inte längre betala ut forskningsmedel får avse viss tid. Detta möjliggör en tillfällig frysning av utbetalningar under tiden en utredning pågår (Regeringen). Läs mer »

Läs också om ett fall som aktualiserar frågan (Läkartidningen)

Nya föreskrifter om försöksdjur

2018-01-11
Jordbruksverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur och etisk prövning har varit på remiss. Här är regelrådets svar och synpunkter från Stockholms universitet och Gentekniknämnden.

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

2018-01-11
Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt som uppdraget ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare (InfoTorg). Läs mer »

Argument mot forskning på hundar

2017-12-28
Nya rön inom neurovetenskapen ställer frågor om behovet av och etiken i att experimentera på hundar (Mathrubhumi). Läs mer »

Upprört över oreglerade experiment i USA

2017-12-23
Avslöjanden nyligen om att en amerikansk forskare på eget bevåg injicerat amerikaner med en experimentell herpesmedicin utan att FDA informerats och prövat forskningen upprör forskare och etiker (StatNews). Läs mer »

Moratorium i USA för högrisk-forskning på virus upphör

2017-12-21
Den tre år gamla restriktionen har hindrat 21 projekt med offentlig finansiering (Scientific American). Läs mer »

Ny kod för hälsodata av forskare för forskare

2017-12-07
En uppförandekod för hur man ska hantera den nya dataskyddsförordningen i EU är under utarbetande. Läs mer »

Sveriges nya 3R-center är invigt

2017-11-30
Här hittar du information om Sveriges 3R-center (Jordbruksverket). Läs mer »

Expert: Gör granskningen öppen!

2017-11-27
Efter mer än 30 års arbete med vetenskapliga tidskrifter, så har Irene Hames några förslag på hur peer review kan förbättras (Retraction Watch). Läs mer »

OMICS förlorar i första avgörandet

2017-11-23
Amerikanska Federal Trade Commission vann i ett första avgörande mot "förlaget" OMICS och regeringen säger att detta kommer hjälpa till att förhindra vidare bedrägliga affärsmetoder (Retraction Watch). Läs mer »

En allians för den inomvetenskapliga publiceringen

2017-11-20
"SSPA members are concerned that the proliferation of perceived high-impact, for-profit journals — most of which are not rooted in the scientific community — is damaging science by diminishing the influence of active, practicing scientists in determining the trajectories of their disciplines" (SSPA). Läs mer »

Ett icke-kommersiellt alternativ till Research Gate

2017-11-17
Akademiker planerar starta en ny sajt för nätverkande och delande (Inside Higher Education). Läs mer »

Etiska principer för användning av mänskliga cellulära bioteknologier

2017-11-13
Ett konsensusuttalande (Nature Biotechnlogy). Läs mer »

Privacy Flag

2017-10-19
Ett europeiskt forskningsprojekt för skydd av personuppgifter. Läs mer »

En Helsingforsdeklaration för Ingenjörer

2017-10-19
Klimatförändringarna är ett allvarligt globalt problem, och om professionella organisationer tar seriöst påståendet att ett yrke ska vara självreglerande, bör de utveckla en deklaration för ingenjörer som adresserar klimatförändringen, säger författarna till en ny artikel i Science and Engineering Ethics. Läs mer »

Kommer vetenskaplig publicering att bli helt annorlunda?

2017-10-10
Den frågan ställs i en intressant ny artikel i International Journal of Radiation Oncology av Anthony Zietman.

Att göra insamlandet av biologiska resurser till merit

2017-09-29
I en ny artikel frågar Heidi Howard m.fl. "How to responsibly acknowledge research work in the era of big data and biobanks - ethical aspects of the Bioresource Research Impact Factor" (J Community Genet). Läs mer »

Uppdaterade peer review-riktlinjer

2017-09-25
COPE har skapat riktlinjer som beskriver de grundläggande principer som alla granskare bör hålla sig till. Läs mer »

Favoritursäkter för plagiat

2017-09-24
Vid en konferens nyligen presenterade NSFs 'Inspector General', Allison Lerner, myndighetens favoriter bland ursäkter givna för plagiat (University of New Hampshire)Läs mer »

Ny bioetisk tidskrift

2017-09-02
...och den heter just det: Bioethics Journal! Den ges ut av Harvard Medical School. Läs mer »

Embryon genmodifierade

2017-08-03
Borttagandet av en genetisk mutation kopplad till ärftligt hjärtfel skapar debatt över tekniken kallad CRISPR (National Geographic). Läs mer »

Cabell's nya lista över rovtidskrifter

2017-07-25
En första recension av den lista som är tänkt ersätta den välkända listan av Beall (Scholarly Kitchen). Läs mer »

Inkludera havande i studier manar forskare

2017-07-19
Havande kvinnor bör inte exkluderas från kliniska studier eftersom detta är orättvist och kan vara skadligt, p.g.a. okunskapen om hur läkemedel påverkar havandeskapet, säger forskare (Onmedica). Läs mer »

Europa fortfarande öppet för primatforskning

2017-07-07
Borde europeiska forskare vara tillåtna att använda icke-mänskliga primater i sin forskning? För tillfället bör det vara det, menar en inflytelserik rådgivande EU-kommitté (Applied Clinical Trials). Läs mer »

KI inför krav på elektronisk forskningsdokumentation

2017-06-20
Som ett led i arbetet med att förhindra nya Macchiarini-fall kommer Karolinska institutet, KI, göra det obligatoriskt att dokumentera sin forskning elektroniskt (Läkartidningen). Läs mer »

Etiken får inte tappas bort

2017-06-18
Floden av nya hälsoappar kan öppna helt nya möjligheter att främja folkhälsan, men det finns också faror som bör tas på allvar, skriver Statens medicinsk-etiska råd i en debattartikel (Dagens Medicin). Läs mer »

Initiativ för öppna referenser

2017-06-13
The Initiative for Open Citations, I4OC, är ett samarbete mellan förlag, forskare och andra för att skapa tillgång för alla till data om vetenskapliga referenser. Läs mer »

Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands

2017-06-03
När flera svenska sjukhus mäter vårdens kvalitet samlar de in stora mängder data om varje patient. Men detta innebär stora etiska problem. Är det lagligt att överföra patientuppgifterna till ett privat utländskt bolag? Vem garanterar då patientens rätt till integritet? (DN Debatt) Läs mer »

Sida om peer review

2017-06-02
Nu finns det en ny sida i CODEX som sammanfattar diskussionen om och reglerna för peer review! Läs mer »

Juridiskt bindande beslut om kloning?

2017-05-11
Sedan fåret Dolly klonades så har en internationell debatt förts om reproduktiv kloning av människor bör förbjudas. Forskare argumenterar nu för att vi borde lära av framsteg gjorda i diskussionen av t.ex. klimatförändringar (Springer). Läs mer »

Krav på barnanpassade nya cancermediciner

2017-04-28
I Barncancerfondens nya årsrapport riktas kritik mot den nya generationens cancerbehandlingar. Majoriteten av de nya läkemedlen testas endast på vuxna patienter – och kan därför sällan användas av cancerdrabbade barn (Läkartidningen). Läs mer »

EU:s bioetikråd åter igång

2017-04-27
Europakommissionen har tillsatt nya ledamöter i European Group on Ethics in Science and New Technologies (SMER). Läs mer »

Skyddet för forskningsresultat ska utredas

2017-04-26
En utredare får i uppdrag att genomföra en översyn av skyddet för forskningsresultat. Syftet är att se över om detta skydd behöver stärkas för att undanröja hinder för nya innovationer (Regeringen). Läs mer »

Indexering i PubMed ingen garanti för bra tidskrift

2017-04-22
En ny studie av s.k. rovdjurstidskrifter inom neurovetenskaperna visar att de inte indexeras i DOAJ, Scopus, eller MEDLINE, men att de ofta förekommer i PubMed (artikel i Neuroscience). Läs mer »

Fel lämna ut patientuppgifter

2017-04-19
Stockholms läns landsting bröt mot patientdatalagen när ett externt företag fick direktåtkomst till patientuppgifter för ett forskningsprojekt (Dagens Medicin). Läs mer »

Är sexuella trakasserier oredlighet i forskning?

2017-04-10
Ett större amerikanskt vetenskapligt sällskap vill nu utvidga sin definition av oredlighet i forskning till att inkludera också sexuella trakasserier (Science). Läs mer »

Forskning om stamceller saknade tillstånd

2017-04-03
Två professorer vid Göteborgs universitet har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med forskning om stamceller och organdonationer (GP). Läs mer »

Ny ordning för att hantera oredlighet i forskning föreslås

2017-02-24
Oredlighetsutredningen har nu lämnat sitt förslag (se spalten med nya dokument). Läs en kommentar från Vetenskapsrådet »

Viktigaste ändringarna i Common Rule

2017-02-20
I en kolumn diskuteras de viktigaste nya delarna av den amerikanska Federal Policy for the Protection of Human Subjects (Jurist Twenty). Läs mer »

Kommer läkemedelsregleringen att slaktas i USA

2017-02-15
Kommer president Trump minska FDAs inflytande och göra massiva avregleringar? (Bioethics.net). Läs mer »

Beall's List' borttagen

2017-01-26
Den kända bibliotekarien har tagit bort sin lista över "rovdjurstidskrifter" från nätet - enligt uppgift på grund av "hot och politik" (Inside Higher Ed). Läs mer »

Amerikanska "common rule" har förnyats

2017-01-25
Amerikanska federala myndigheter har uppdaterat sina regler för forskning på människa. Det stärker skyddet för deltagare samtidigt som det säkerställer att systemet inte medför alltför stora bördor för forskning med låg risk (U.S. Department of Health and Human Services). Läs mer »

Uppdaterade riktlinjer om vetenskaplig publicering

2017-01-25
ICMJE har uppdaterat de s.k. Vancouver-reglerna, för att adressera frågor om rovdjurstidskrifter och när man bör göra rättelser eller tillbakadraganden, bland annat. En kommenterad version som visar ändringarna finns här.

Ny organisation för etikpröving föreslås

2017-01-09
I en promemoria konstateras att den organisationsform bör väljas som tar vara på de fördelar en regional organisation ger, men som samtidigt genom central samordning och ärendefördelning ger förutsättningar för ökad effektivitet och enhetlig tillämpning av regelverket. Läs mer »

Statcheck avslöjar falska p-värden i artiklar

2017-01-02
En holländsk forskare har skapat en mjukvara som extraherar statistiska värden ur artiklar och avslöjar om deras p-värden inte håller streck. Läs mer »

Tvivelaktiga forskningspraktiker

2016-10-24
Ökända fall som Paolo Macchiarinis är endast en ytterlighet på ett långt spektrum av tvivelaktiga sätt att forska på, säger Nick Butler, Helen Delaney och Sverre Spoelstra i Times Higher Education. Läs mer »

EMA offentliggör alla data från kliniska prövningar

2016-10-24
Europeiska läkemedelsverket inför nu en policy om att alla kliniska data de får från kliniska prövningar publiceras, i ett försök att främja öppenhet (BioEdge). Läs mer »

Föreslår förändrad rapportering inom genetik

2016-10-20
De vanliga sätten att rapporterar etiken, som “consent and approval was obtained” är inte längre meningsfulla, men meningsfull rapportering är möjlig utan att fler ord används och skulle kunna främja allmänhetens förtroende och forskningssamarbeten, menar Chin et al. (PLoS Biology). Läs mer »

80 % av Kinas kliniska försök är undermåliga

2016-10-10
Lite över 80 % av data från kliniska försök i Kina, som bildar underlag för läkemedelsregistrering, visar sig i en undersökning av tillståndsmyndigheten vara resultatet av oredlighet eller dåligt utförd forskning (BMJ). Läs mer »

Affärstänk inte för akademin

2016-10-06
En "akademisk kapitalism" bidrog till att fallet med Macchiarini inte hanterades korrekt på KI, argumenterar Olof Hallonsten (Nature). Läs mer »

Etikprövningsnämnd: Macchiarini fuskade

2016-09-12
Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Det enligt ett yttrande av nämnden som granskat kirurgens forskning (Dagens Nyheter). Läs mer »

Utredningar rörande Macchiarini får följdverkningar

2016-09-07
Efter flera uppmärksammade utredningar om Macchiarini-fallet som kritiserar Karolinska sjukhuset och -institutet så avgår eller sparkas flera inblandade (Dagens Medicin). Läs mer »

Därför har vi snart fler skandaler

2016-09-06
Är det satsningen på excellens och nobelpris som har lett oss fel, frågar sig Anders Johansson i en debattartikel (Aftonbladet). Läs mer »

EU ändrar regler för 'first-in-human trials'

2016-08-06
Den 21 juli meddelade EMA att de önskar förbättrade strategier för att identifiera och reducera risker för friska medverkande i detta slags studier. Läs mer »

Motstånd mot förslag ändra amerikansk forskningsetik

2016-07-01
Den amerikanska regeringens förslag att förändra lagstiftningen som reglerar försök på människor är misslyckad och bör dras tillbaka, sade ett oberoende råd den 29 juni (Nature). Läs mer »

Ny EU-lag för medicinteknik

2016-06-20
Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området (Läkemedelsverket). Läs mer »

AMA moderniserar sin Code of Medical Ethics

2016-06-20
AMA har röstat för en ny mer modern version av sin Code of Medical Ethics, vilket avslutar en 8 år lång process att uppdatera sin riktlinje för mer relevans, klarhet och koherens (Healio). Läs mer »

Införsel av läkemedel för forskningsändamål

2016-06-13
Av säkerhetsskäl kontrolleras all hantering av läkemedel mycket noga. Läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige får införas från ett annat EES-land om det ska användas i vårdsyfte men någon liknande möjlighet för forskningsändamål finns inte. Därför har Läkemedelsverket tagit fram ett förslag. Läs mer »

Läkemedel stoppas på grund av misstänkt fusk

2016-06-10
Godkännandet för fyra läkemedel återtas tillfälligt efter beslut av Läkemedelsverket. Beslutet har sin bakgrund i att företaget som utfört kliniska studier för produkterna misstänks ha fuskat med resultat. Läs mer »

Förbättra säkerheten i "first in human-prövningar"

2016-05-31
EMA har inlett en granskning av riktlinjerna för First in Human-prövningar. Detta görs i samarbete med Europeiska kommissionen och EUs medlemsstater. I First in Human-prövningar testas ett prövningsläkemedel för första gången i människa (Läkemedelsverket). Läs mer »

EU:s ledare vill ha open access

2016-05-31
Genom ett "livsavgörande drag" (Carlos Moedas) har EU:s medlemsstater kommit överens om ett nytt OA mål. Alla vetenskapliga artiklar bör vara fritt tillgängliga 2020 (Science). Läs mer »

La ut känsliga data om 70000 nätdejtare

2016-05-24
Förkastligt och oetiskt, mener kritikerna. Offentligt tillgjänglig informasion, menar studenterna som la ut data. Universitetet frånskriver sig ansvaret (forskning.no). Läs mer »

Planer på att syntetisera människans genom

2016-05-24
En grupp forskare kritiseras för att hålla ett viktigt möte om att syntetisera det kompletta mäskliga genomet inom 10 år bakom stängda dörrar (BioNews). Läs mer »

DOAJ avför tusentals tidskrifter

2016-05-16
Ett ledande index över open access-tidskrifter, Directory of Open Access Journals (DOAJ), kommer krympa med mer än en fjärdedel efter att ha tagit bort omkring 3,300 tidskrifter, i syfte att utesluta tveksamma eller inaktiva titlar (Nature). Läs mer »

KI i nytt blåsväder

2016-04-22
Det stora nationella projektet för biobanker, BBMRI, som letts av Karolinska institutet, har gått på grund efter anklagelser om oegentligheter (Dagens Medicin). Läs mer »

Patientcentrerat informerat samtycke

2016-03-30
Traditionella samtyckesdokument tenderar att vara långa och komplexa för att informera deltagarna. Patientcentrerade och korta dokument kan vara lika informativa samtidigt som de minimerar bördan för deltagare och skapar större delaktighet, hävdar ny studie (Med Decis Making). Läs mer »

ClinicalTrials.gov ett misslyckande?

2016-03-25
Utan fördelar för forskare, en frustrerande användarupplevelse, och avsaknad av sanktioner för dålig följsamhet, så blir ClinicalTrials.gov alltmer irrelevant. Vad betyder det för allmänhetens möjligheter att ta del av forskningsresultat, frågar sig Kent Anderson (The Scholarly Kitchen). Läs mer »

Ny tjänst för att hitta rapporterings-riktlinjer

2016-03-24
En ny tjänst erbjuds nu av Penelope och EQUATOR. Läs mer »

Fyra tillbakadraganden efter oredlighet

2016-03-18
Expertgruppen för oredlighet i forskning kritiserar 2 biologer och Uppsala universitet efter bildmanipulationer i artiklar publicerade mellan 2010 och 2014. Fallet har föranlett en extern granskare att kritisera det föreliggande systemet för utredningar (Retraction Watch). Läs mer »

Uppdatering: Forskaren kan förlora doktorstiteln (UNT)

Dags att ändra design av kliniska prövningar?

2016-02-25
Denna fråga ställs i BMJ, eftersom "it is unethical to subject people to a treatment that cannot, in itself, benefit them", vilket görs i fas-1-studier som inte rör cancer. Läs mer »

Den Hippokratiska eden uppdateras

2016-02-22
Det är dags att revidera Geneva-deklarationen, säger World Medical Association. Eden drogs upp för 67 år sedan som svar på nazibrotten under 2:a världskriget. Sedan har bara smärre ändringar gjorts. (BioEdge). Läs mer »

EU och USA når överenskommelse om dataöverföring

2016-02-12
Efter att det s.k. "Safe Harbour framework" ogiltigförklarats, har EU och USA sökt nå en överenskommelse om hur persondata ska kunna lagligt överföras mellan dem (Pan European Networks). Läs mer »

Amgen skapar plattform mot 'reproducibility crisis'

2016-02-12
Läkemedelsföretaget lanserar kanal på plattformen F1000Research för att ge utrymme för publicering av replikationsstudier (Times Higher Education). Läs mer »

Diskussionsvågor om KI-fallet

2016-02-01
Nyligen har en serie tv-program om kirurgen som möjligen begått oredlighet skapat stort intresse för saken. Läkartidningen har sammanställs sina artiklar om saken och kommentarerna är många i kommentarfälten. Läs mer »

Öppna data & metoder vid peer review

2016-01-28
Författare till vetenskapliga publikationer ska redovisa både data och metoder öppet. Det är målet med en ny sammanslutning av forskare. The Peer Reviewers’ Openness Initiative (PRO) har bildats av forskare för att förenkla kontroll av vetenskapliga resultat och förhindra forskningsfusk (SUHF). Webbplats för PRO »

Förslag att dela data från kliniska försök

2016-01-21
Ett sådant förslag läggs från International Committee of Medical Journal Editors, baserat på en etisk plikt att dela data efter att patienter tagit risken att delta (NEJM). Läs mer »

Katastrofalt resultat av klinisk prövning

2016-01-18
En man har förklarats död och sex är i kritiskt tillstånd efter deltagande i en fas 1-studie på ett smärtstillande preparat i Frankrike (BioEdge). Läs mer »

Biobanker i delandets tidsålder

2016-01-15
Så kallad "next-gen biobanking" omfamnar mycket snabb data- och provhantering men finner delandet svårt (GEN). Läs mer »

Nu skall namnförvirringen bort

2016-01-15
7 januari gick några av världens största förläggare och vetenskapliga organisationer samman kring kravet på att forskare skall registera ett unikt ID på ORCID (Science). Läs mer »

Europeisk forskning slipper betungande krav

2015-12-30
Föreslagen lagstiftning hotade användningen av genetiska och kliniska data i medicinsk forskning, men nya regler undantar forskning från de strängaste kraven (Nature). Läs mer »

Ny dataskyddsreform i EU

2015-12-30
Nya regler vill stilla medborgares oro genom att stärka befintliga rättigheter och se till att enskilda får mer kontroll över sina personuppgifter (EU-kommissionen). Läs mer »

Att ignorera lagen utsätter patienter för risk

2015-12-22
En STAT-studie visar att välkända forskningsinstitutioner i USA flagrant har struntat i federala bestämmelser om att öppet redovisa forskningsresultat och därmed undanhållit patienter och läkare väsentlig information för att kunna bedöma behandlingsrisker (Vascore). Läs mer »

Lagen inte nog för etisk ledning

2015-11-16
Bara en liten del av de etiska dilemman en forskare konfronteras med faller under lagen om forskningsetik. Idag saknas forum för en levande diskussion, skriver Gunnel Colnerud, professor emerita vid Linköpings universitet (Curie). Läs mer »

Personuppgifter räddar liv

2015-11-03
Europeiska forskare hävdar att de använder personuppgifter på ett säkert sätt för att öka vår kunskap om sjukdomar. Kampanjen Data Saves Lives manar EU att anamma en datalagstiftning som balanserar skydd av privatliv med livsviktig forskning. Läs mer »

Skrota lagen om skydd för visselblåsare

2015-10-13
En ny lag om skydd av visselblåsare förbereds. Men den gör det varken enklare att larma eller ger ett tydligare skydd för den som gör det. Därför bör förslaget skrotas helt, skriver Per Kornhall, själv känd visselblåsare (Svenska Dagbladet). Läs mer »

Det är oetiskt att inte forska

2015-10-09
Förutom alla tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också samtycke. Nu uppmuntras inte patienter att delta vilket gör det svårt att rekrytera dem, menar Hugo Lagercrantz vid KI (Curie). Läs mer »

Kontraktualismens tidsålder?

2015-09-21
På senare tid har kontraktualism blivit ett populärt perspektiv inom forsknings- och bioetik. J.S. Blumenthal-Barby funderar över positiva och negativa sidor med detta (Bioethics.net blog). Läs mer »

KI anmäls till JO för hantering av fuskärende

2015-09-18
En tidigare professor vid Karolinska institutet vill nu att Justitieombudsmannen granskar KI:s utredning där en gästprofessor i slutet av augusti friades från forskningsfusk (Läkartidningen). Läs mer »

Europeiska datatillsynsmannen vill ha etikråd

2015-09-18
Den europeiska datatillsynsmannen uppmanar till att utforska den etiska dimensionen av "future technologies to retain the value of human dignity and prevent individuals being reduced to mere data subjects". Läs mer »

Reproducerbarheten i psykologisk forskning

2015-09-15
Det största försöket hittills att upprepa psykologiska studier visar att av 100 viktiga artiklar kunde 39 % upprepas (NRIN). Läs mer »

HHS föreslår ändrat skydd i forskning

2015-09-06
Förslaget "Notice of Proposed Rulemaking" kommer göra det amerikanska skyddet för forskningsdeltagare mer enhetligt genom harmoniserade samtyckesregler och förminskad osäkerhet kring kliniska försök (RAPS). Läs mer »

PubPeer-grundare framträder

2015-09-06
Efter 3 år i skuggorna har en anonym grundare av den populära och kontroversiella webbplatsen PubPeer - som tillåter anonym kritik av publicerad forskning - avslöjat vem han är (Science). Läs mer »

Registrering av försök ger sämre resultat

2015-08-21
En studie som visar att kliniska försök inte längre ger lika många positiva utfall efter det att förregistrering på clinicaltrials.gov infördes har fått många kommentarer (Nature). Läs mer »

Patienter i cancer-forskning ofta orealistiska

2015-08-19
Cancerpatienter deltar i studier på läkemedel i tron att de ska botas, visar en avhandling av Tove Godskesen (Dagens Medicin). Läs mer »

PEERE - 28 länder undersöker peer review

2015-07-20
Ett mycket intressant EU-projekt som pågår mellan 2014-18 presenteras här av projektets ordförande (Exchanges blog). Läs mer »

DI kräver tydligare forskningsinformation

2015-07-08
Datainspektionen har granskat hur fyra läkemedelsbolag bedriver forskningsstudier tillsammans med vårdgivare och konstaterar att det brister i hur patienter informeras och i ansvaret för personuppgifter. Läs mer »

Så bör fusk bland forskare stoppas

2015-06-20
Sverige saknar ett rättssäkert system för att hantera forskningsfusk. När regeringen nu ska utreda frågan måste en oberoende myndighet får uppdraget att ta tag i frågan, skriver Vetenskapsrådet. Läs mer »

EU avvisar förbud för djurförsök

2015-06-10
En stor kampanj syftande till att att förbjuda laboratorieexperiment på djur inom EU har inte lyckats övertyga EU-Kommissionen (BBC News). Läs mer »

Företag begär ut forskares e-post

2015-05-20
I USA har offentlighetslagstiftning tvingat allt fler forskare att på begäran lämna ut mejl och annan korrespondens. Om det är ett problem eller inte och vad det betyder för forskningen råder det delade meningar om (Curie). Läs mer »

Obefintlig tillsyn av riskabel forskning

2015-05-17
Efter att forskning etikgodkänts är tillsynen obefintlig och det går inte att vara säker på att forskningen uppfyller de etiska kraven, skriver Mats Johansson och Linus Broström på DN Debatt. Läs mer »

Tillfällig forskningslag bör inte förlängas

2015-04-27
Datainspektionen anser att den tillfälliga lag för befolkningsbaserad forskning som gäller fram till 31 december i år, inte bör förlängas. Läs mer »

Mer exempel på falsk peer review

2015-04-22
The International Journal of Education and Research är en "predatory journal" som publiceras av det s.k. Contemporary Research Center Australia, baserat i Bangladesh. Den förfalskar peer review, visar Jeffrey Beall. Läs mer »

Peer review var manipulerad

2015-03-31
Efter en grundlig granskning kan nu BMC ge en uppdaterad bild av upptäckten förra året att flera av deras tidskrifter var föremål för försök att manipulera granskningsprocessen. Läs mer »

Ny registerlag kan bli försenad

2015-03-20
En ny lag som ska göra det möjligt att bygga forskningsdatabaser för framtida projekt föreslogs ifjol. Nu sammanställs remissvaren men lagen ser dock ut att bli försenad (Curie). Läs mer »

Uppdatering:

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (Utbildningsdepartementet)

De försvunna länkarna

2015-03-03
Ett avgörande i Europadomstolen kan göra det svårare att veta när vetenskapliga publikationer inte håller måttet (Copy, Shake, and Paste). Läs mer »

Doktor vill försöka transplantera huvud

2015-03-03
Arthur Caplan finner idén både "rotten scientifically and lousy ethically" (Forbes). Läs mer »

Dansk domstol avvisar fuskanklagelser

2015-02-20
Danska domare bedömer en vetenskaplig expertpanel som felande när de förklarat en fysiker skyldig till oredlighet (Retraction Watch). Läs mer »

Borde anslag byggda på fusk återbetalas?

2015-01-29
Om institutioner vore tvungna att betala tillbaka anslag som givits på grundval av oredlig forskning så skulle de börja ta större ansvar, hävdar Leonid Schneider (Retraction Watch). Läs mer »

NIH och protesterna mot apforskning

2015-01-29
Den amerikanska djurrättsgruppen PETA menar att tester utförda på primater är inhumana, men NIH hävdar deras vikt för att förstå människors hälsa (Bethesda Beat). Läs mer »

Att dela experimentella data är nu norm

2015-01-16
Forskare, finansiärer och andra involverade i kliniska försök bör främja en kultur i vilken delandet av data utgör normen, säger en nyutkommen amerikansk rapport (BMJ News). Läs mer »

Världens strängaste open access policy

2015-01-15
The Gates Foundation har meddelat sina krav på öppen forskning. Om den följs förhindras forskare finansierade av stiftelsen att publicera sig i tidskrifter som Nature and Science (Nature News). Läs mer »

Partenoter faller utanför patentförbud

2015-01-13
Europadomstolen har röjt väg för kommersiella patent på mänskliga partenoter genom att klargöra vad som definieras som 'mänskliga embryon', vilka inte får patenteras enligt EU-rätten (BioNews). Läs mer »

 

De senaste nyheterna publiceras på CODEX startsida!

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Nya regler, riktlinjer & dokument:

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen