Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Om CODEX

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Genom olika ingångar skall det vara så lätt som möjligt att finna de relevanta resurser man söker. Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick. Varje vecka presenteras nyheter inom området.

Målgrupper

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll.

Innehåll

CODEX har ambitionen att genom länksamlingar och introducerande texter ge tillgång till och kännedom om lagar, centrala regelverk och etiska riktlinjer som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

Urvalet av riktlinjer och regler är gjort med tanke på forskningsverksamhet i Sverige. Vi har dels valt dokument som reglerar eller är riktade mot svenska förhållanden, dels internationella dokument som har relevans för verksamheten här. Någon gång har t.ex. amerikanska riktlinjer av särskilt intresse medtagits. Då flerspråkiga versioner varit tillgängliga har i förekommande fall den svenska valts för den svenska versionen av webbplatsen. För icke svenskspråkiga finns också en engelskspråkig version av CODEX.

En poäng med dokument rörande etiska frågeställningar är att inte endast de nu "gällande" riktlinjerna är av intresse. En forskare har alltid att själv ta ställning till olika krav och åsikter. Inget hindrar att ett upprop från 80-talet uppfattas som moraliskt förpliktande för den enskilde - även om det inte är rättsligt förpliktande och även om det innebär att t.ex. låta bli att utföra en handling som är tillåten i lag. Därför har även en del äldre policydokument medtagits där så bedömts lämpligt.

Navigering

CODEX länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer som kan nås via ett alfabetiskt index, vilket återfinns under rubriken 'Regler och riktlinjer', samt från de forskningsetiska översikterna, vilka återfinns under rubriken 'Om forskningsetik'.

Det alfabetiska indexet ger direktlänkar till externa dokument som lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer. Förutom att ge en samlad översikt kan det alfabetiska indexet användas för att söka ett känt dokument eller en specifik upphovsman till forskningsetiska regler och riktlinjer. De flesta dokument återfinns under både titel och upphovsman.

Det är även möjligt att söka på webbplatsen.

Under 'Om forskningsetik' återfinns korta forskningsetiska introduktioner som skapar ett visst sammanhang och underlättar en snabb överblick av ämnet. Dessa forskningsetiska översikter ger ett utförligt men begränsat urval av länkade dokument. Till varje forskningsetisk översikt hör en rubrik "Se vidare", under vilken man hittar intressant vidare läsning som rör det aktuella ämnet, företrädesvis andra relevanta översikter, webbplatser, dokumentsamlingar o dyl, men även sådant som blanketter och enskilda debattinlägg.

Märk att indexet innehåller samtliga länkar till riktlinjer som samlats i CODEX. De forskningsetiska översikterna ger ett utförligt men begränsat urval av dokument.

Vänsterspalten på varje sida ger en översikt över innehållet i CODEX och ger information om var i strukturen man befinner sig. Det finns också en webbkarta över denna webbplats innehåll.

CODEX innehåller även nyheter - de senaste återfinns på första sidan och det finns även ett nyhetsarkiv där de senaste nyheterna sparas för viss tid. Under rubriken 'kommande riktlinjer och lagar' återfinns dokument som återspeglar arnbetet med att ta fram nya lagar och riktlinjer, det kan t ex vara kommittédirektiv, lagrådsremisser, s k drafts eller utkast, eller lagstiftningsresolutioner från den Europeiska Unionen.

Upphovsmän och finansiärer

CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. Redaktör och författare av översikterna är teol. dr Stefan Eriksson.

Webbplatsen skapades år 2000 av Stefan Eriksson och bibliotekarie Christer Lagvik med stöd från:

År 2009 fick webbplatsen en ny plattform och ett nytt utseende. Detta arbete utfördes i samarbete med Anna-Sofia Persson vid IT-stöd, Uppsala universitet.

Vi tackar följande institutioner för bildmaterial:

CODEX logotyp är skapad av Gunnar Kaj. Den engelskspråkiga versionen av CODEX har i huvudsak översatts av Judith Rinker vid English Edit.

Kontakt

Ansvarig för webbplatsens struktur och innehåll är Stefan Eriksson.

Senast uppdaterad: 2018-12-18

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen