Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Miljöaspekter på forskning

Miljöaspekter på forskning

Den teknisk-naturvetenskapliga forskningens möjlighet att påverka vår miljö kommer då och då i fokus. Forskare skall naturligtvis följa gällande miljölagar, inte minst i arbetet med farliga kemikalier (se forskning med kemikalier m.m.) eller vad gäller hur farligt avfall skall hanteras och deponeras. Vid miljöfarlig verksamhet skall bland annat förordningarna om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - SFS 1998:899 - respektive om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter - SFS 2004:989 - följas. Svenska bestämmelser finns främst i miljöbalken som innehåller allmänna hänsynsregler vilka även ställer krav på forskningsverksamhet. Att främja människors hälsa, värna om biologisk mångfald, ta till vara kulturhistoriska värden, bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurser (SOU 2000:52: Framtidens miljö - allas vårt ansvar) är värdefulla ideal som bör påverka forskning likaväl som all annan verksamhet. Även införandet av en ny struktur med nationella miljökvalitetsmål har stärkt många myndigheters miljöansvar ytterligare. Regeringen har dessutom beslutat att myndigheter bör införa miljöledningssystem.

Forskning för miljön

Men forskare har även att förhålla sig till det faktum att forskningens inriktning och konsekvenser kan spegla och förändra människans inställning till miljöfrågor och miljö. FN har genom Rio Declaration on Environment and Development påpekat att miljöskyddet är en integrerad del av den mänskliga utvecklingen och uppmanat alla länder att aktivt verka för bättre vetenskaplig förståelse på detta område, jämte utvecklandet av nya och innovativa teknologier. Arbetet har vidareförts genom The Convention on Biological Diversity och The United Nations Framework Convention on Climate Change och Kyoto-protokollet. I Sverige har detta uppmärksammats därigenom att det i Högskolelagen skrivits in att högskolorna skall främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ges en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Europeiska Unionen

På europeisk nivå har EU reagerat på Riodeklarationen genom sitt Amsterdamfördrag (som ger principen om hållbar utveckling en stark ställning) och senare genom införandet av EUs sjätte miljöhandlingsprogram. Dessa ansatser har fått genomslag i Sverige. I SOU 2000:52, avsnitt 21.2.9. säger utredarna att Högskoleverket och olika forskningsfinansierande organ "har en betydelsefull roll genom att erbjuda kvalificerad utbildning och utföra forskning...Varje forskningsfinansierande myndighet bör analysera vilka insatser som kan behövas för att utveckla underlaget för att kunna uppfylla miljömålen." I avsnittet 19:5 slås fast att en "väl fungerande forskning är av avgörande betydelse för att upptäcka problem och för att ständigt pröva och ifrågasätta valda lösningar och uppställda mål." År 2003 antogs inom EU en resolution om forskning och hållbar utveckling.

Andra initiativ

I Budapest hölls 1999 års World Conference on Science. Där skapades The Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge som tog upp frågor kring miljö och hållbar utveckling. International Council of Chemical Associations (ICCA) har uttalat sig om TRIPs och miljön.  The Association of University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) har sin The Talloires Declaration om universitetens ansvar för hållbar utveckling. Skogsbruket uppmärksammas i Statement of Forest Principles (ett FN-dokument från Rioprocessen). FAO har dessutom publicerat riktlinjer under titeln Environmental impact of forestry - medan skogsskövling och avskogning adresseras av FN i REDD-programmet.

Upprop

Många forskare och organisationer har utformat upprop och appeller som uppmanar till omsorg om miljön. Särskild tyngd har InterAcademy Panel on International Issues som har avgivit ett statement: Transition to Sustainability in the 21st Century: The Contribution of Science and Technology. En del forskare menar att man rent allmänt bör applicera en försiktighetsprincip på sådan forskning som "raises threats of harm to the environment or human health ... even if some cause and effect relationships are not fully established scientifically", se Wingspread Statement on the Precautionary Principle. Se också Recommendation 1787 (2007) från Europrådet om "The precautionary principle and responsible risk management.

För den som är anställd som forskare av ett multinationellt företag finns The OECD Declaration And Decisions On International Investment And Multinational Enterprises. Enligt OECD:s regler skall dessa företag genom effektivt nyttjande av kapital, teknologi och anställda främja ekonomisk och social välfärd. Stor vikt läggs vid skyddet av miljön.

Senast uppdaterad: 2019-01-14

Regler & riktlinjer

Se vidare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen