Professorers hederskodex - 10 etiska regler

Antagen av styrelsen för Sveriges Professorers Förening 1993-09-10.

Ingress

De tio etiska regler som ingår i denna hederskodex för professorer rör främst sådana frågor som trovärdighet, integritet samt förhållandet till uppdragsgivare, såsom t ex forskningsråd, till allmänheten, till elever och till kollegor .Vid sidan om dessa etiska regler finns olika forsknings- och yrkesetiska regler som en professor kan ha att beakta. Som exempel på sådana forskningsetiska regler kan nämnas Helsingforsdeklarationens biomedicinska forskningsetiska regler, Humanistisk-samhä1lsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska principer för användning av personuppgifter i humanistisk -samhällsvetenskaplig forskning och den s k Uppsalakodexen, dvs "Etisk kodex för forskare". Exempel på yrkesetiska regler är Sveriges Läkarförbunds tolv olika läkarregler, Sveriges Psykologförbunds etiska principer för psykologer och Sveriges Civilingenjörsförbunds "Hederskodex för civilingenjörer".

Vid utarbetandet av denna hederskodex för professorer har viss inspiration hämtats från olika yrkesetiska regler, såsom för advokater, civilingenjörer och läkare (jfr ovan om de sistnämnda). Det bör särskilt betonas att som grund för de flesta av reglerna tjänat faktiskt inträffade fall eller händelser, något som förhoppningsvis skall göra reglerna praktiskt betydelsefulla.

Etiska regler

I. Professorn skall verka för en god och stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö.

2. Professorn skall stödja sina elever och ge dem rimlig möjlighet att utveckla egna uppslag och intressen aven om dessa faller utanför området för professoms egen pågående forskning. Om en elev enligt professoms bedömning sannolikt inte har några utsikter att lyckas med sina studier bör detta så skonsamt och så tidigt som möjligt klargöras för eleven.

3. Professorn skall vara generös när det gäller att informera om egen pågående forskning samt också klart redovisa utnyttjandet av andra forskares uppslag och resultat även om dessa inte offentliggjorts.

4. Professorn skall visa tillbörlig respekt för andra forskare och deras arbete.

5. Professorn skall främja vetenskaplig trovärdighet genom saklighet och genom att undvika missvisande eller överdrivna påståenden samt i den offentliga debatten och eljest klargöra vad som är belagt och vad som endast är hypotetiskt. Rågången mellan vetenskap å ena sidan och pseudovetenskap och värderingar å den andra skall hållas så tydlig som möjligt

6. Professorn skall, särskilt i ärenden rörande bedömning av forskning till exempel i samband med forskningsanslag och tjänstetillsättningar, vara upp- märksam på att skolbildning inom det egna ämnet kan leda till fördomar mot avvikande vetenskapliga synsätt.

7. Professorn måste besinna sitt ämbetsmannaansvar. Personliga hänsyn eller ett snävt hänsynstagande till den egna verksamheten får inte hindra opartiska bedömningar när det till exempel gäller ärenden rörande forskningsanslag eller tjänstetillsättningar .

8. Professorn skall vid offentliga framträdanden klargöra om han/hon upp- träder som vetenskapsman/ämnesföreträdare eller som representant för någon organisation (till exempel ett politiskt parti, ett fackförbund eller företag) eller som privatperson.

9. Professorn skall undvika att mottaga motstridiga uppdrag samt söka stå fri från bindningar, som kan påverka tilltron till opartiskhet och omdöme. I fall där sådana bindningar ändå föreligger, bör dessa klart redovisas i sammanhang där detta kan antas vara av betydelse.

10. Professorn skall efter bästa förmåga avstyra brott mot dessa regler och stödja kolleger som råkar i svårigheter på grund av handlande i enlighet med dem.