Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Forskning med kemikalier m.m.

Bild Forskning med kemikalier

Det finns ca 70 000 kemiska ämnen på marknaden idag. Kemiska substanser och preparat kan vara skadliga för människor, djur och miljö. Därför omgärdas detta fält av en mängd lagar och riktlinjer. Kemikalieinspektionen har föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Från arbetarskyddsstyrelsen (nuvarande Arbetsmiljöverket) finns föreskrifter för kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). International Labour Organization står bakom en Convention concerning Safety in the use of Chemicals at Work.

I miljöbalkens 14:e kapitel behandlas kemiska produkter. I tillägg till detta kapitel finns ett stort antal förordningar som mer exakt reglerar hanteringen av specifika kemikalier, som t.ex. användningen av freon. Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd reglerar när kemiska eller biologiska laboratorier för forskning och utveckling är anmälningspliktiga.

EUs regler

På EU-nivå återfinns en rad skilda bestämmelser om kemikalier, industriella risker och bioteknik. Det senaste på området är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inklusive inrättandet av en europeisk kemikaliemyndighet. REACH har börjat träda i kraft från juni 2007 och införlivas stegvis i Sverige. Se även Artikel 17 om forskning i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Det svenska Tillsyns- och föreskriftsrådet har en sammanställning över kemikalielagstiftningen innehållande både EU:s rättsakter och svenska föreskrifter.

USA

I USA prövas och godkänns kemikalietester på människa ett-och-ett av U.S. Environmental Protection Agency (EPA). I en första rapport till den amerikanska kongressen framfördes kritik av nuvarande praxis. I de 22 granskade studierna nådde inte etiken upp till de krav som ställs t.ex. av National Academy of Sciences (NAS) och Nurembergkoden (Human Pesticide Experiments, June 2005, Prepared for Senator Barbara Boxer and Representative Henry A. Waxman, U.S. Congress). Kongressen beslöt hösten 2005 om ett moratorium för kemikalietester på människor som gällde i ett år. Sådana studier är därefter återigen tillåtna, men de skall nu följa EPA:s Protections for Subjects in Human Research.

Internationella regelverk

Internationellt har OECD publicerat en mängd regelsamlingar i OECDs Guidelines for the Testing of Chemicals. International Council of Chemical Associations (ICCA) har gett ut en Policy on Risk Based Decision Making och en policy för hållbar utveckling. I Agenda 21 så innehåller kap. 19 riktlinjer för Chemical Safety. The International Conference on Chemicals Management (ICCM) antog i februari 2006 the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). OECDs regler ("principles") för God laboratoriesed (GLP) som är erkända av EU och införda i Sverige (STAFS 2008:4 ) är även de av vikt. Se även Rotterdamkonventionen om förfarandet för ett förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (den s.k. PIC-konventionen), vilken trädde i kraft den 24 februari 2004, och inkluderar Europeiska Unionen bland undertecknarna.

Senast uppdaterad: 2020-04-12

Regler & riktlinjer

Se vidare

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Tillgänginghetsredogörelse